خیر. متاسفانه این امکان وجود ندارد. از آنجایی که ما یک تیم طراحی هستیم و روی نظم و ترتیب خاصی کارهایمان را انجام میدهیم، برای به رسمیت شناختن سفارشات ثبت شده و پرداخت حق و حقوق اعضای تیم، درصدی از مبالغ مربوط به طراحی را در زمان عقد قرارداد دریافت میکنیم و چون رضایت مشتری برایمان اهمیت زیادی دارد تغییرات را تا کسب رضایت شما ادامه میدهیم.

به لیست سوالات متداول برگرد